Philax Paco v.d. Ursidae Stee &

A're Shera of Grey Diamond e Shera of grey daimond 23-12-2006

Paco is 1x clubkampioen,3 x BOB, 2x beste reu, 3x CACIB, 5x CAC, GH NL

A're heeft 3x de hoogste score op een keuring gekregen (uitmuntend) en was dit jaar reserve kampioen( reserve CAC)

stamboom Paco

stamom

Brit Radov dvor
A66 .5 Og R1 P1

Tambury z Rosíkova
A68 Og R1 P1

Ars z Vel'kej Fatry CS
A67 K1 Ob R1 P1

Káj z Rosíkova CS
A65.5 Ob P1

Caraffa Pohostinstvo CS
A65.5 E1 F2 Oh P3

Bona ze ©edého dolu CS
A63.5 E1 F2 Od R1 P3

Barry z Dou¹ova dvora CS
A69 E3 Of P1

Acarka ©edá stopa CS
As E3 Od P3

Drina Trenèan
A61 C2 E1 K1 Og R1 P3

Cézar od Pavli¹ina CS
A69 Oh P1

Rep z Pohranièní strá¾e (F3)
A67.5 Of P1

Bruna z Bani¹»a CS (F3)
A63 Oh P1

Cortina Pohostinstvo CS
A60 K1 Oa P5

Rep z Pohranièní strá¾e (F3)
A67.5 Of P1

Gyra z Pohranièní strá¾e
A60 E1 F2 Oa P3

Berta z Vlèí chaloupky
A60 E3 M6 Of R1 P3

Baskervill Kanýèo
A73 E1 Of P1

Ikar z Krotkovského dvora CS
A68 Og P1

Cézar od Pavli¹ina CS
A69 Oh P1

Flota z Rosíkova CS
A66 Og P1

Canis z Molu CS
A61.5 E1 Of P1

Ajax Bøevnovská stopa CS
A67 Of P1

Asta z Tondova CS
A63 E3 Of P3

Ajga Reolup
A62 K1 Of P1

Amur z Ïáblova kaòonu CS
A66 K1 Of P1

Atos Heol CS
A72 E1 Of P3

Ajka od Grandtnerov CS
A59 E1 F2 M2 Oc R1 P5

Bety Zepeø CS
A64 E1 K1 Of P1

Ariel Lobos CS
A70 D5 Og P3

Exa Vopa CS
As Oh P1

Hoe gezond zijn de honden?

Beide ouders zijn Hd A( heupdysplasie, de beste score ).(i is de bste

Paco is getest op het gen voor dwerggroei en is hier vrij van, A're is drager maar dit heeft verder geen gevolgen(niet dominant). Paco is drager van degenerative myelopathy(Dm) maar omdat A're hier vrij van is heeft dit ook geen consequenties voor de pups.

stamboom A're

s

Derek Dakmat
A67 I2 Od P3

Cagi od Úho¹tì
A69 D12 Of R2 P3

Adon Kanakor CS
A69 C2 Of P1

Ajax Bøevnovská stopa CS
A67 Of P1

Asi z Paèesova sadu CS
An E1 H7,12 K5,14 Og P5

Bessy z Kladenské záøe CS
As C3 E1 M5 Of R1 P3

Bey Jimili CS
A66 D7 E3 Od R1 P3

Ara Vopa CS
As E1 Ob P3

Borka II z Rosíkova CS
A65 K1 Og R1 P1

Omar z Krotkovského dvora CS
A67.5 Of R1 P1

Cézar od Pavli¹ina CS
A69 Oh P1

Flota z Rosíkova CS
A66 Og P1

Bena od Kubinca
A64 Oc R1 P3

Ajax Ladce CS
A66 Of R1 P1

Clea od ©tefánika
A67 Oh R2 P3

Culsu z Peronówki
VN (sm)

Dak z Rosíkova
A67 C2 Oh R1 P1

Bux z Krotkovského dvora CS
A69 Oh R1 P3

Cézar od Pavli¹ina CS
A69 Oh P1

Moòa z Krotkovského dvora CS
A63.5 Oh R1 P1

Vebi z Rosíkova
A61 E1 K1 Oi R1 P5

Macek z Rosíkova CS
A66 E1 Og P1

Chizma z Rosíkova CS
A60 E3 K1 Oh P1

Alistair Wolf z Peronówki
A62 Oh R1 P1

Milo Ruskov dvor CS
A66 Oh R1 P1

Omar z Krotkovského dvora CS
A67.5 Of R1 P1

Asta ©inárikov dvor CS
A63.5 E1 F2 Of R1 P3

Jolly z Molu Es
A64 Of P1

Ali Reolup
A71 K1,3 Og P1

Amálka od Buli¾níku CS
A62 E1 Od R1 P1